حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۴۹ (۲۶ آذر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۶۰
شماره رای ۳۶۰-۱۴۹-شعبه ویژه
شماره سند ۷۵
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 17/12/1984
خواهان جنرال الکتریک کامپنی، از طرف موبایل کامیونیکیشنز بیزینس دیویژن خود
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه ویژه
داوران جرج اچ. آلدریچ، گونار لاگرگرن، پرویز انصاری معین
C360 Doc 75 FA
Case No: ۳۶۰