حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۳۴ (۲۳ خرداد ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۸۰۶
شماره رای ۱۳۴-۸۰۶-۲
شماره سند ۴۳
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 13/06/1984
خواهان نورتون لیلی اند کامپنی اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سابقا خطوط کشتیرانی ملی آریا یا شرکت ملی کشتیرانی آریا) و شرکت بارگیری و باراندازی اروند (همچنین موسوم به شرکت بارگیری و باراندازی ایران)
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، جرج اچ. آلدریچ، شفیع شفیعی
C806 Doc 43
Case No: ۸۰۶