حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۲۷ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۲۵۷
شماره رای ۱۲۷-۲۵۷-۱
شماره سند ۷۷
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 08/05/1984
خواهان داو کمیکال کامپنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان صنایع ملی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگون، هوارد ام. هولتزمن
C257 Doc 77
Case No: ۲۵۷