حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۲۶ (۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۹۲۶
شماره رای ۱۲۶-۹۲۶-۱
شماره سند ۶۱
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 04/05/1984
خواهان دیوید میخائیل اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت دریائی اروندان
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C926 Doc 61
Case No: ۹۲۶