حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۱۳ (۱۴ اسفند ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۵۷۶
شماره رای ۱۱۳-۵۷۶-۲
شماره سند ۳۷
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 02/03/1984
خواهان جمهوری اسلامی ایران، بانک ملت، بخش بین المللی
خوانده چیس منهاتان بانک نیویورک و ریدینگ اند بیتز افشور دریلینگ کامپنی
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C576 Doc 37
Case No: ۵۷۶