حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۱۳ (۱۲ اسفند ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۴۳۳
شماره رای ۱۱۳-۴۳۳-۲
شماره سند ۵۹
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 02/03/1984
خواهان ردینگ اند بیتز کورپوریشن
خوانده بانک بین المللی ایران، بانک ملت، شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، ویلیام ریپهاخن، شفیع شفیعی
C433 Doc 59
Case No: ۴۳۳