حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین بابت جزئی از دعوا شماره ۸۱ (۱۳ مهر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۳۰۸
شماره رای ۸۱-۳۰۸-۲
شماره سند ۱۰۶
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین بابت جزئی از دعوا
تاریخ ثبت 05/10/1983
خواهان کامباسشن انجینیرینگ، اینکورپوریتد، وتکو، اینکورپوریتد، کرست انجینیرینگ اینکورپوریتد، نتکو یو.کی. لیمیتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت خدمات نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت صنایع فولاد ایران، ماشین سازی پارس، بانک ایران و خاورمیانه، بانک تجارت خارجی ایران، بانک بازرگانی، شرکت توانیر، بانک مرکزی، ماشین سازی اراک، شرکت مهندسین مشاور کرست ایران و بنیاد مستضعفان
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی
۳۰۸ Doc 106 Fa
Case No: ۳۰۸