حکم بر اساس توافق طرفین شماره ۴۹ (۱۲ خرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۲۹
شماره رای ۴۹-۲۲۹-۱
شماره سند ۴۵
توضیح حکم بر اساس توافق طرفین
تاریخ ثبت 02/06/1983
خواهان کایزرانجینیرز اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی صنایع فولاد ایران، بانک مرکزی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C229 Doc 35 FA
Case No: ۲۲۹