حکم بر اساس توافق طرفین شماره ۱۶‌(۱۹ آذر ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۳۴۲
شماره رای ۱۶-۳۴۲-۳
شماره سند ۲۰
توضیح حکم بر اساس توافق طرفین
تاریخ ثبت 10/12/1982
خواهان ساندسترنددیتا کنترل، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران و شرکت هواپیمائی ملی اسلامی ایران، (که فعلاً شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران نامیده میشود)
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، م. جهانگیر ثانی
C342 DOC 20
Case No: ۳۴۲