حکم بر اساس توافق شماره ۳۸ (۳۰ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۹۱
شماره رای ۳۸-۲۹۱-۳
شماره سند ۵۹
توضیح حکم بر اساس توافق
تاریخ ثبت 19/04/1983
خواهان وارنر لمبرت کامپنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت وارنر ادمز با مسئولیت محدود، شرکت پارک دیویس (خصوصی) با مسئولیت محدود، شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، م. جهانگیر ثانی
C291 Doc 59
Case No: ۲۹۱