حکم اصلاحی شماره ۲۹ (۲۳ اسفند ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۹۲
شماره رای ۲۹-۹۲-۱
شماره سند ۸۲
توضیح حکم اصلاحی
تاریخ ثبت 14/03/1983
خواهان جنرال الکتریک کامپانی
خوانده شرکت تولید لوازم خانگی پارس (پامکو)، شرکت مهندسی و بازرگانی پارس (پکو)، شرکت تولید لوازم الکتریکی پارس (پمکو)، سازمان صنایع ملی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C92 Doc 82 FA
Case No: ۹۲