تکلمه بر بیانیه شماره ۴۲۵ (۲۵ تیر ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۳۹
شماره رای ۴۲۵-۳۹-۲
شماره سند ۴۰۲
توضیح تکلمه بر بیانیه نهم تیرماه ۱۳۷۸ [۳۰ ژوئن ۱۹۸۹] فاضی خلیلیان
تاریخ ثبت 16/11/1989
خواهان فیلیپس پترولیوم کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران سیدخلیل خلیلیان
C39 Doc 402 FA
Case No: ۳۹