توضیحات شماره ۱۴۱ (۵ مرداد ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۷
شماره رای ۱۴۱-۷-۲
شماره سند ۱۶۰
توضیح توضیحات تکمیلی دکتر شفیع شفیعی در مورد عدم امضای رأی پرونده شماره ۷
تاریخ ثبت 27/06/1984
خواهان تیپتس، ابت، مک کارتی، استراتن
خوانده شرکت مهندسی مشاور تامز-آفا ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان برنامه و بودجه، نیروی هوایی ایران، وزارت دفاع، بانک ملی، بانک ساختمان، بانک تجارتی ایران و هلند
شعبه دو
داوران شفیع شفیعی
C7 Doc 160 FA
Case No: ۷