تصمیم (۲۶ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۵۱۰/۵۳۴/۵۳۶/۵۴۰/۵۴۱/۵۴۳/۵۴۸/۵۵۶
شماره رای -
شماره سند ۲۳
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 17/08/1983
خواهان بانک ملی ایران
خوانده چیس منهتان بانک، ان. ا. نیویورک، و دولت ایالات متحده آمریکا
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C510-534-536-540-541-543-548-556 Doc 23
Case No: ۵۱۰/۵۳۴/۵۳۶/۵۴۰/۵۴۱/۵۴۳/۵۴۸/۵۵۶