تصمیم (۲۰ دی ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۳۸۲
شماره رای -
شماره سند ۱۲۹
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 10/01/1984
خواهان بهرینگ اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران، صنایع هواپیمائی ایران، و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C382 Doc 129
Case No: ۳۸۲