تصمیم و تصحیح حکم شماره ۳۷۵ (۱ آذر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۳۸۱
شماره رای ۳۷۵-۳۸۱-۱
شماره سند ۲۲۷
توضیح تصمیم و تصحیح حکم جزیی
تاریخ ثبت 22/11/1988
خواهان یوترویک کورپوریشن، جان. سی. یوترویک، ماریا یوترویک، رابرت روترویک، هنریک روترویک، جان. دی. یوترویک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری، سازمان بنادر و کشتیرانی، ایران-اکسپرس لاینز، سی-من-پاک
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
Case No: ۳۸۱