تصمیم و تصحیح حکم جزیی شماره ۳۷۷ (۲۳ دی ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۲۶۱
شماره رای ۳۷۷-۲۶۱-۳
شماره سند ۲۰۳
توضیح تصمیم و تصحیح حکم جزیی
تاریخ ثبت 13/01/1989
خواهان آوکو کورپوریشن
خوانده صنایع هواپیمایی ایران، شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران(پنها)، شرکت ملی نفت ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C261 Doc 203
Case No: ۲۶۱