تصمیم شماره ۹۹ (۲ مهر ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۷۷۱
شماره رای ۹۹-۷۷۱-۲ دی.ئی.سی
شماره سند ۱۶۳
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 24/09/1991
خواهان نورمن گبای، همچنین معروف به نوراله آرمان فر
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، خوزه ماریا رودا
C771 Doc 163
Case No: ۷۷۱