تصمیم شماره ۹۸ (۹ خرداد ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۶۰
شماره رای ۹۸-۶۰-۳ دی.سی.ائی
شماره سند ۴۲۸
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 30/05/1991
خواهان دولوپمنت اند ریسورسز کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان آب و برق خوزستان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو روئیتس، چارلز ان. براوئر ، پرویز انصاری معین
C60 Doc 428 fr
Case No: ۶۰