تصمیم شماره ۹۵ (۵ دی ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۲۷۳
شماره رای ۹۵-۲۷3-۱ دی. ائی. سی.
شماره سند ۶۱
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 26/12/1990
خواهان رضا و شهناز مهاجر-شجاعی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C273 Doc 61 FA
Case No: ۲۷۳