تصمیم شماره ۹۳ (۱۱ مهر ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۷۶۴
شماره رای ۹۳-۷۶۴-۱ دی. ای. سی.
شماره سند ۹۰
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 03/10/1990
خواهان ورلد فارمرز تریدینگ اینکورپوریتد
خوانده شرکت معاملات دولتی، بانک ملی ایران، بانک مرکزی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C764 Doc 90
Case No: ۷۶۴