تصمیم شماره ۸۷ (۱۶ تیر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۱۰۴۵
شماره رای ۸۷-۱۱۰۴۵-۱ دی.سی.ائی.
شماره سند ۲۲
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 07/07/1989
خواهان اینترنشنال تلفن اند تلگراف کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C11045 doc 22
Case No: ۱۱۰۴۵