تصمیم شماره ۸۴ (۲۸ شهریور ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۸۲۹
شماره رای دی. ائ. سی. ۸۴-۸۲۹-۲
شماره سند ۱۴۶
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 19/09/1988
خواهان لاکهید کورپوریشن
خوانده دولت ایران، وزارت جنگ ایران، نیروی هوایی ایران
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C829 Doc 146
Case No: ۸۲۹