تصمیم شماره ۷ (۱۴ مرداد ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۲۵۵
شماره رای ۷-۲۵۵-۳ دی.ای.سی
شماره سند ۱۶۱
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 19/02/1986
خواهان دیگ آو دله ور، اینکورپوریتد، آندر هیل آو دله ور، اینکورپوریتد
خوانده شرکت نوسازی و عمران تهران، دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد
C255 Doc 161 FA
Case No: ۲۵۵