تصمیم شماره ۷۴ (۱۷ اسفند ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۳۶۶
شماره رای ۷۴-۳۶۶-۳ دی. ائی. سی.
شماره سند ۱۳۸
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 07/03/1988
خواهان اندو لبراتوریز، اینک
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت تجاری تراسفارم، شرکت ایران والاس، [شرکت سهامی] داروپخش و بنیاد مستضعفان
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان.براوئر، پرویز انصاری معین
C366 Doc 138 FA
Case No: ۳۶۶