تصمیم شماره ۷۳ (۶ اسفند ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۴۰۹
شماره رای ۷۳-۴۰۹-۱ دی. ائی. سی.
شماره سند ۱۸۷
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 26/01/1988
خواهان هریس اینترنشنال تله کامیونیکیشنز، اینک.
خوانده جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، بانک ملی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C409 Doc 187
Case No: ۴۰۹