تصمیم شماره ۶۶ (۱۷ مهر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۳۳۸
شماره رای دی. ائی. سی. ۶۶-۳۳۸-۲
شماره سند ۶۷
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 09/10/1987
خواهان اینتر فرست بنک دالاس، نشنال اسوسی ایشن، (سابقاً "فرست نشنال بنک این دالاس")
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، و بانک صنعت و معدن
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C338 Doc 67
Case No: ۳۳۸