تصمیم شماره ۶۴ (۱۳ مهر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۲۹
شماره رای ۶۴-۱۲۹-۳ دی. سی. ائی
شماره سند ۴۵۱
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 05/10/1987
خواهان سدکو اینکورپوریتد
خوانده شرکت ملی نفت ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد،چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C129 Doc 451
Case No: ۱۲۹