تصمیم شماره ۶۳ (۷ مرداد ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۵۵
شماره رای ۶۳-۱۵۵-۳ دی.ائی.سی
شماره سند ۹۲
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 29/07/1987
خواهان اکسان ریسرچ اند انجینیرینگ کامپانی
خوانده شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی ایران و دولت ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، کارل اف. سیلنس، پرویز انصاری معین
C155 Doc 92 FA
Case No: ۱۵۵