تصمیم شماره ۶۱ (۸ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۲۳
شماره رای ۶۱-۱۲۳-۱ دی.ئي.سی
شماره سند ۱۳۶
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 28/04/1987
خواهان اینترنشنال اسکولرز سرویسز، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، سازمان صنایع دفاع ملی
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C123 Doc 136
Case No: ۱۲۳