تصمیم شماره ۶۰ (۷ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۲۵۳
شماره رای ۶۰-۳۵۳-۲ دی.ائی.سی
شماره سند ۳۵۲
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 27/04/1987
خواهان اف ام سی کورپوریشن
خوانده وزارت دفاع ملی، شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران، بانک ملی ایران، بانک مرکزی ایران، سازمان شاهنشاهی، و جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C353 DOC 352
Case No: ۲۵۳