تصمیم شماره ۵۹ (۳ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۹۳
شماره رای ۵۹-۹۳-۱ دی. ائی. سی
شماره سند ۲۴۸
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 23/04/1987
خواهان فورد ارو اسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C93 Doc 248 Fa
Case No: ۹۳