تصمیم شماره ۵۸ (۱۳ فروردین ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۵۸
شماره رای ۵۸-۴۸-۳ دی.ئی.سی.
شماره سند ۳۲‍۱
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 02/04/1987
خواهان امریکن بل اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، جرج اچ. آلدریچ، پرویز انصاری معین
C48 Doc 321 FA
Case No: ۵۸