تصمیم شماره ۵۷ (۲۸ بهمن ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۴۹۸
شماره رای ۵۷-۴۹۸-۱ دی. ائی. سی
شماره سند ۱۲۲
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 18/02/1987
خواهان پال دونن دو روزیر، پاناکاویار اس.آ.
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C498 Doc 122
Case No: ۴۹۸