تصمیم شماره ۵۶ (۲۴ دی ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۹۵۱
شماره رای دی.ئی.سی. ۵۶-۹۵۱-۱
شماره سند ۴۷
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 14/01/1987
خواهان دولت جمهوری اسلامی ایران
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C951 Doc 47
Case No: ۹۵۱