تصمیم شماره ۵۴ (۲۵ دی ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۶
شماره رای ۵۴-۳۶-۱ دی.ئی.سی
شماره سند ۲۳۳
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 15/01/1987
خواهان فلکسی-وان لیسینگ،اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، کوروش-حسین عاملی، هوارد ام. هولتزمن
C36 Doc 233 FA
Case No: ۳۶