تصمیم شماره ۵۳ (۲۴ دی ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۱۴
شماره رای ۵۳-۱۱۴-۳
شماره سند ۲۳۶
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 12/12/1986
خواهان یونایتد تکنالوجیز اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، تسلیحات وزارت جنگ ایران، جانشینان و منتقل الیهم آن، نیروی دریایی ایران، شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپتر ایران، بانک مرکزی ایران، بانک بین المللی ایران و ژاپن، بانک بین المللی ایران و آشیانه پرواز ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C114 Doc 236 FA
Case No: ۱۱۴