تصمیم شماره ۵۰ (۲۵ مهر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۶۷۹
شماره رای دی. ائی. سی. ۲-۶۷۹-۵۰
شماره سند ۵۰
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 17/10/1986
خواهان بانک مرکزی ایران
خوانده یوروپین امریکن بنکینگ کورپوریشن
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C679 Doc 50
Case No: ۶۷۹