تصمیم شماره ۴۹ (۲۵ مهر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۸۹
شماره رای ۴۹-۳۸۹-۲ دی. ائی. سی.
شماره سند ۲۸۰
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 17/10/1986
خواهان وستینگهاوس الکتریک کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران، هواپیمائی ملی ایران، وزارت آب و برق، شرکت شیمیائی شاهپور با مسئولیت محدود (همچنین معروف به شرکت شیمیائی رازی)، بانک ایرانیان
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C389 Doc 280 FA
Case No: ۳۸۹