تصمیم شماره ۴۸ (۱۶ مهر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۱۷۳
شماره رای ۴۸-۱۰۱۷۳-۳ دی-ئی-سی
شماره سند ۷۰
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت
خواهان پیکر اینترنشنال کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C10173 Doc 65 FA
Case No: ۱۰۱۷۳