تصمیم شماره ۴۷ (۱۰ مهر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۵۹
شماره رای ۴۷-۱۵۹-۳ دی. ئی. سی.
شماره سند ۴۰۳
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 02/10/1986
خواهان فورد ایروسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن و ارونوترانیک اورسیز سرویسز اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران،‌ بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C159 Doc 403 fr
Case No: ۱۵۹