تصمیم شماره ۴۶ (۱۶ مرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۲۱۲
شماره رای ۴۶-۱۰۲۱۲-۲ دی. ئی. سی
شماره سند ۳۱
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 07/08/1986
خواهان نوآ الن بیگل
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C10212 Doc 31 fr
Case No: ۱۰۲۱۲