تصمیم شماره ۴۴ (۱۶ تیر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۸۹
شماره رای ۴۴-۸۹-۳ دی. آی. سی
شماره سند ۲۳۶
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت
خواهان مک کالو اند کامپانی
خوانده وزارت پست و تلگراف و تلفن، شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C89 Doc 236 fr
Case No: ۸۹