تصمیم شماره ۴۲ (۱۲ تیر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۱۵۷
شماره رای ۴۲-۱۰۱۵۷-۱ دی. آی. سی
شماره سند
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 03/07/1988
خواهان امنای دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C10517 Doc 61 Fr
Case No: ۱۰۱۵۷