تصمیم شماره ۴۰ (۱۷ دی ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۳۹۵
شماره رای ۴۰-۳۹۵-۳ دی.آی.سی
شماره سند ۲۳۹
توضیح جمهوی اسلامی ایران بانک مسکن ایران (جانشین بانک رهنی ایران) و شرکت بیمه ایران
تاریخ ثبت 07/01/1986
خواهان کامپوزیت بیلدرز، اینکورپوریتد، وود کامپوننتس کامپنی و موشوفسکی اینترپرایزر، اینکورپوریتد
خوانده جمهوی اسلامی ایران، بانک مسکن ایران (جانشین بانک رهنی ایران) و شرکت بیمه ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان.براوئر، پرویز انصاری معین
C395 Doc 239
Case No: ۳۹۵