تصمیم شماره ۳۸ (۱ مرداد ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۲۴۶
شماره رای ۳۸-۲۴۶-۲
شماره سند ۸۷
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 23/07/1985
خواهان یونیورسال اینترپرایزز، لیمیتید
خوانده شرکت ملی نفت ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C246 Doc 87
Case No: ۲۴۶