تصمیم شماره ۳۶ (۱۶ مرداد ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۵۴
شماره رای ۳۶-۵۴-۳
شماره سند ۲۳۹
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 07/08/1985
خواهان دیمز اند مور
خوانده جمهوری اسلامی ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت ملی صنایع فولاد، مرکز پزشکی ایران، شرکت ملی گاز ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، چارلز ان. براور ، پرویز انصاری معین
C54 Doc 239 FA
Case No: ۵۴