تصمیم شماره ۳۱ (۳۰ دی ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۴۲۵
شماره رای ۳۱-۴۲۵-۱
شماره سند
توضیح تصمیم تقاضای ایران ام.اس.ا. لیمتید
تاریخ ثبت 20/01/1984
خواهان -
خوانده -
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C425 Doc DEC
Case No: ۴۲۵