تصمیم شماره ۱۰۷ (۳۱ شهریور ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۹۴۱
شماره رای ۱۰۷-۹۴۱-۳ دی.ائی.سی
شماره سند ۱۱۶
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 22/09/1992
خواهان دبلیو. جک باکمایر
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ایزایران/ارتش، شرکت نوسازی و عمران تهران، بانک ملت-شعبه هجرت (بانک ایران و عرب سابق)
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C941 Doc 116
Case No: ۹۴۱