تصمیم شماره ۲۲۳ (۱۲ تیر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۱۷۱۳
شماره رای ۲۲۳-۱۱۷۱۳-۱
شماره سند ۷۱
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 03/07/1986
خواهان رونالد ستورت کهلر
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C11713 Doc 71
Case No: ۱۱۷۱۳